Concept-notulen Algemene Ledenvergadering BFC

Donderdag 6 februari 2020.
Aanwezig: Rom, Jeroen, Wina, Mirjam, Gerwin, Martin, Ingrid, Marleen, Theo, Ria, Lisette, Jan, Gerdien, John, Linda, Peter, Leen, Floor, Joop, Wilma, Bernadette Afwezig; Ron (met kennisgeving), Coert (zonder kennisgeving)

1. Opening en vaststellen agenda Rom opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen/ingekomen stukken
- Wilma heeft besloten zich terug te trekken uit het bestuur. Daarmee gaat het bestuur uit 5 personen bestaan, het bestuur heeft besloten dat 5 personen voldoende is. Bij stakende stemmen zal de voorzitter de doorslag geven mits het geen zaken zijn die besloten moeten worden in de ALV.
- Huishoudelijk reglement; dit hebben we (nog) niet. Eventueel kan een besluitenlijst gemaakt worden naast het verslag.
- Aansprakelijkheidsverzekering; er is behoefte aan een formele regeling dat het bestuur niet aansprakelijk kan worden gesteld bij geleden schade. Er is een vrijwaring opgesteld en het is de bedoeling dat alle leden van de fotoclub deze ondertekent (actie allen).
- ‘Arjan Laros wisseltrofee’; de AC wil een fotowedstrijd organiseren met een wisseltrofee. De jury zal bestaan uit Sandra, de dochter van Arjan en een fotograaf uit Boskoop welke Peter vraagt/gevraagd heeft (actie Peter).
Praktisch gezien betekent dit:
• Maak een mooie foto van bloemen/planten.
• Deze moet op minimaal 30x45 afgedrukt kunnen worden (2x3).
• Foto moet uiterlijk op 7 mei a.s. via Wetransfer worden ingestuurd naar Peter (actie allen).
• op 4 juni is de uitreiking van de prijs door Sandra.
• Informatie over deze wedstrijd komt ook op de website.
- Op 2 mei a.s. zal er een wielerronde bij Avanti in Alphen aan den Rijn worden gereden, deze wielerronde wordt georganiseerd voor een zieke collega van Bernadette. Het is de bedoeling dat er een ‘herinneringsfotoboek’ wordt gemaakt met foto’s van deze dag. Dus wie zin en tijd heeft om mooie actiefoto’s te schieten kan zich aanmelden bij Bernadette (actie allen). De link met verdere info zal worden doorgestuurd en ook op de website worden geplaatst (actie Floor).
- Ron heeft gebeld dat het stukken beter gaat met zijn vrouw, binnenkort hoopt hij weer naar de fotoclubavonden te komen.
- Jeroen doet een oproep voor het fotograferen bij de turnwedstrijd van zijn dochter op zaterdag 18 april a.s. (actie allen).
- Verder zijn er geen ingekomen stukken.

3. Concept-notulen van de ALV van 7 februari 2019 Ingrid had zich tijdens de vorige vergadering aangemeld voor de kascommissie, echter is zij vergeten meegenomen te worden in de organisatie van de kascontrole. Excuses.

4. Jaarverslag/korte toelichting secretaris; wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Jaarverslag/korte toelichting financiële situatie BFC Wordt voor kennisgeving aangenomen. Martin en Floor hebben de kascontrole gedaan. Alles was prima in orde/geen bijzonderheden. Bestuur wordt gedechargeerd. Afgesproken wordt dat Ingrid en Floor de volgende kascommissie vormen (actie Ingrid en Floor).

6. Contributie 2021 – blijft gelijk aan 2020.

7. Jaarverslag/korte toelichting Activiteiten Commissie Wordt voor kennisgeving aangenomen. Gevraagd wordt om met enige regelmaat een verslagje op de website te laten plaatsen over gedane activiteiten met de fotoclub. Zo krijgen we een overzicht met wat we doen. Dus graag opsturen naar Floor (actie allen).

8. Privacyreglement (te vinden op de website BFC) Wordt goedgekeurd, mochten er wijzigingen komen dan zal het opnieuw worden besproken.

9. Rondvraag/sluiting
- Nieuwe contributieverzoek komt begin februari (actie Jeroen).
- Werf actief nieuwe leden (actie allen).
- Lijst met namen en e-mailadressen per mail (actie Bernadette).

10. Sluiting ALV - 20.21 uur.

Agenda ALV 6 februari 2020

Algemene Ledenvergadering Boskoopse Foto Club
Wanneer: donderdag 6 februari 2020
Waar: MFC De Plataan, Snijdelwijklaan 2, Boskoop
Tijd: 19.45 uur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Concept-notulen van de ALV van 7 februari 2019 (bijgaand)
4. Jaarverslag/korte toelichting secretaris
5. Jaarverslag/korte toelichting financiële situatie BFC
6. Contributie 2021
7. Jaarverslag/korte toelichting Activiteiten Commissie
8. Privacyreglement (te vinden op de website BFC)
9. Rondvraag/sluiting

Na de vergadering gaan we door met de geplande activiteit van de AC.

Notulen Algemene Ledenvergadering BFC

Van donderdag 7 februari 2019
Aanwezig: Arjan, Peter, Leen, Wilma, Floor, Ron, Jan, Ingrid, Martin, Gerdien, Catalina, Rom, Gerwin, Jan v.A., John, Joop, Marleen, Linda, Jeroen, Lisette, Wina, Bernadette
Afwezig met kennisgeving: Theo, Coert

1.Opening/vaststelling agenda:
Arjan opent de vergadering en heet iedereen welkom. Deze vergadering zal zonder jaarverslag van de secretaris, AC en penningmeester zijn omdat de vorige vergadering pas geweest is op 18 oktober 2018. De agenda wordt vastgesteld.

2.Mededelingen/Ingekomen stukken:
-Arjan deelt mee dat Sandra door omstandigheden is gestopt als bestuurslid en ook als lid van de BFC.
-Aansprakelijkheidsverzekering; ieder lid is zelf aansprakelijk voor schade en vermissing van goederen tijdens de activiteiten van de BFC.

3.Korte toelichting financiële situatie BFC/contributie 2020:
-Jeroen heeft vorige maand de financiële stukken overgenomen van Coert.
-Omdat Rom bestuurslid is geworden zal voor het jaar 2020 zijn plaats vrijkomen in de kascommissie. Ingrid wil dan de kascommissie doen samen met Floor (actie Ingrid en Floor) voor 2019 zal Rom samen met Floor de kascommissie doen (actie Rom en Floor). -Naar verwachting zal de contributie voor 2020 gelijk blijven.

4.Toelichting activiteiten AC:
De bekende natuurfotograaf Toine Wester zal op 4 april een lezing komen geven voor de BFC. De activiteitencommissie is hier erg blij mee.

5.Website/Facebook/Instagram:
Floor biedt aan een eenvoudige website te willen ontwerpen met Wordpress. Zal worden teruggekoppeld aan het bestuur (actie Floor).

6.Wisseling bestuursleden/de BFC is nog op zoek naar een extra bestuurslid:
Rom heeft zich aangemeld. Iedereen is hier mee akkoord.

7.Rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

8. Sluiting: 20.10 uur.